Roan vindpark

  • 1
  • 2
Fosen Vind skal i perioden 2016 – 2020 etablere Europas største vindparkprosjekt på land, seks vindparker, totalt 278 turbiner, som vil produsere 3400 GWh. Utbyggingen starter med Roan vindpark hvor det skal monteres 71 turbiner (900 GWh). Prosjektering av 58 km adkomstveger og 71 kranoppstillingsplasser. Utarbeidelse av tegninger og mengdeberegninger i anbudsfasen. Arbeidstegninger og stikningsdata i byggefasen.
Oppdragsgiver:
Johs. J. Syltern AS
Tidsrom:
2016-2018
Type prosjekt:
Byggeplan
Utførte fag:
Veg, VA, LARK (Selberg Arkitekter AS)
Spennende tverrfaglige utfordringer:
 Finne gode vegtraseer i svært kupert terreng. Minst mulig inngrep i myrer og vann
 Framkommelighet for transporter med opptil 57 meter lange element
Landskapstilpasning for veger og kranoppstillingsplasser
Oppnå tilnærmet massebalanse totalt og på delstrekninger
X