FV715 Osen

  • 1
  • 3
  • 2
Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk plan med planbeskrivelse og bestemmelser for seks delstrekninger langs fv. 715 i Osen kommune. Total lengde er 7,5 km. Dagens veg er preget av krapp kurvatur og dårlig bæreevne. I hovedsak omfatter prosjektet utbedring av eksisterende veg, men også planlegging av ny veg inngår i oppdraget.
Selberg Arkitekter AS har bidratt med landskapsarbeider og Brekke & Strand Akkustikk AS har bidratt med støyberegninger.
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region midt
Kontraktsperiode:
2016-2017
Type prosjekt:
Reguleringsplan
Utførte fag:
Veg, VA
Spennende tverrfaglige utfordringer:
 Bratt sideterreng og støre fjellskjæringer
 Myrområder og deponiområder
 Nærhet til Steinsdalselva. Håndtering av 200 års flom og flomsoner
Flytting av bekk

 

X