E18 Lysaker Ramstadsletta

  • 114
  • 1
  • 2
  • 3

Det skal bygges nytt hovedvegsystem som legger til rette for miljøvennlige alternativer til bil som separat bussveg og supersykkelveg. Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Strand og ny adkomst til Fornebu inngår også i prosjektet.

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region Øst
Kontraktsperiode:
2015-2023
Type prosjekt:
Teknisk plan: Lysaker – Ramstadsletta
Byggeplan: Etappe 1. Lysaker – Strand
Utførte fag:
VA. Omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger.
Spesielle utfordringer:

 Senking og utvidelse av ny transportkorridor utløser betydelige behov for omlegging av langsgående og kryssende kommunale ledninger
 Komplisert anleggsgjennomføring i et trangt område langs dagens E18 samt håndtering av kommunale VA- ledninger i flere anleggsfaser
Ny vegtunnel i konflikt med eksisterende teknisk fjelltunnel (holtekiltunnelen) med større overføringsledninger
Ca. 350m fjellboring for etablering av ny Ø500 pumpeledning for spillvann fra Fornebu

X