Sluppenvegen

  • 1
Forlagsstiller ARC Arkitekter har på vegne av tiltakshaver Sluppen Eiendom AS utarbeidet et planforslag for planområdet i Sluppenvegen 5,7,23 og 25. Sluppen Eiendom AS ønsker å legge til rette for næring- og boligutvikling på området. I forbindelse med detaljregulering er ViaNova Trondheim AS bedt om å utrede dagens og fremtidige trafikkforhold i og rundt planområdet. Det er foretatt kapasitetsanalyser i kryss med tilknytning planområdet i Bratsbergvegen og Sluppenvegen.
Oppdragsgiver:
Sluppen Eiendom AS
Kontraktsperiode:
2016
Type prosjekt:
Trafikkanalyse
Utførte fag:
Trafikk
Spennende tverrfaglige utfordringer
 Svært mange kryss og avkjørsler innenfor et relativt lite område, hvor også store deler av området er under utbygging/endring
Utfordrende å modellere hvordan trafikken vil bli i en fremtidig situasjon med nye Sluppen bru og Byåsetunnelen
Komplisert trafikkbilde og nær tilknytning til trafikk av/på E6
X