ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
Jobbe hos oss?
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – Mars 2017

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

Tore Krogh

ViaNova Trondheim ønsker å ha både små og store oppdrag. Sør for Trondheim pågår for tiden utbyggingen av et stort prosjekt, E6 Jaktøyen – Sentervegen, der ViaNova har vært meget delaktig i planleggingsfasen. Tore har vært (er) disiplinleder fagområde veg og anlegget er prosjektert nøye i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker, krav, veiledninger og rundskriv.

 

I henhold til rundskriv 2015/15 skal det ikke etableres rundkjøring på hovedveg. Så vi spør oss om det ikke bor en rebell i Tore? Eller er det fartsreduserende tiltak? For midt på rettstrekningen ved Sandbakken er det bygget en ny rundkjøring. En arm nord og en sør.

E6 Sentervegen månedens medarbeider

 

 

ViaNova Trondheim AS