ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook
Kolomoen - Arnkvern
Vi prosjekterer VEG og VA i forbindelse med ny E6
Les mer

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – Oktober 2017

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

andreas

Andreas Bakken Simonsen

ViaNova Trondheim ønsker gjerne å være synlig å vise frem firmaet og de prosjektene vi jobber med. Andreas er, som ansvarlig for hjemmeside og øvrige sosiale medier, her en pådriver. Strenge krav til innhold og lengde. Men hans viktigste bidrag kommer i forbindelse med prosjekt som gjennomføres effektivt og med ønsket kvalitet. Når oppdragsgivere uoppfordret melder tilbake at de er meget fornøyd, er det en god tilbakemelding for både Andreas og ViaNova.


Andreas er også ViaNovas ukrønte konge på golfbanen. Også her må man jobbe for å være på topp. For som Ben Hogan en gang sa: “Relax? How can anybody relax and play golf? You have to grip the club, don´t you?”

 

 

ViaNova Trondheim AS