ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook
Kolomoen - Arnkvern
Vi prosjekterer VEG og VA i forbindelse med ny E6
Les mer

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – Januar 2018

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

Julie

Julie Kristoffersen Salmi

ViaNova Trondheim jobber med mange prosjekter som er i forskjellige planfaser og med ulike krav til detaljeringsgrad. ViaNova Trondheim ønsker medarbeidere som klarer å veksle fokus for å best mulig hensynta hver enkelt oppgave. Julie har på kort tid vært innom flere prosjekter der det skifter fra oversiktlig planlegging til detaljert byggeplan. Hun bytter raskt mellom oppgavene og løser disse på en meget bra måte.


Innen oppdragelse snakkes det iblant om curling-foreldre. I ViaNova har vi curling-dame. Julie legger til rette for at vi andre skal trives og i januar ordnet hun og øvrige i sosialkomiteen curling-kveld. Vi gleder oss til kommende arrangement.

 

 

ViaNova Trondheim AS